Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Kad gajimo ljutnju, to je kao da držimo žeravicu koju nameravamo da bacimo na nekog drugog. Opečemo se mi sami – Buda.

 

Kabala i Tarot

2.6.2011.

Napisala / Napisao: Dragan Paripović

Kabala - drevna nauka Jevreja 2

 

Kabala - drevna nauka Jevreja 2

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Iako je Drvo Života sa svoje trideset dve staze (deset sefirota i dvadeset dva slova hebrejskog alfabeta) za stare kabaliste predstavljalo strogo mistični sistem, oni su istrajno po­kušavali da ga usklade sa svetovnim živo­tom. Upravo u tom pokušaju da se veliki mistični uzleti i ushićenja ispolje u sva­kodnevnom životu na planu Asiaha (gru­ba sfera ili, preciznije, nivo tik pre grube sfere), doneo je sa sobom problem opreč­nosti i ograničenosti delovanja.

Daljim radom utvrdili su da se i ove osnovne oprečnosti uklapaju u opštu šemu Drveta Života, pa su tako tamnu stra­nu Drveta Života u području Asiaha pro­zvali Svet Klifota ili ljuski. Imena klifota označavaju iskrivljenu osobinu sefire ili neke ideje koja je određenoj sefiri pridodata. Tako Blizanci Boga predstavljaju klifot Ketera, jer je njihova osobina da poseduju dve glave koje se svađaju i tako poriču jedinstvo Ketera. Slično, klifoti Necaha su ptice strvinari, nasuprot golu­bu, vrapcu itd. što su uobičajeni simboli zaljubljive Venere.

Imena klifota Drveta Života su: 1. Taumiel. Blizanci Boga, 2. Gagiel. Ometači, 3. Satariel. Skrivanje, 4. Gagšeblah. Udarači, 5. Golakab. Piro­mani, 6. Tagirion. Ograničenje, 7. A'rab Zaraq. Gavran Raspršenja, 8. Samael. Lažljivi Klevetnik, 9. Gamalial. Razvratni Magarac. 10. Lilit. Žena Noći.

Reč klifoti je, zapravo, množina od re­ći klifa, što na hebrejskom znači kurva, bludnica. Klifoti predstavljaju ljuske, ekskremente ili astralne ostatke duša koje su napustile fizičku egzistenciju i imaju izvesnu autonomnu svest. Naime, po hermetičkom učenju kada neko ljudsko biće na­pusti fizičku egzistenciju, pored fizičkog odvaja se i njegovo astralno telo (telo že­lja) i ostaje samo mentalno (kauzalno) telo u kome su sadržani svi utisci (impresije) koji se odnose na protekli život.

Ovi odbačeni astralni ostaci koji pred­stavljaju niže nagonske želje kao što su glad, seksualna pohota, pušenje, kompulzivna želja za opijanjem i sl. pojavljuju se u nižem astralu u obličju amorfnih senkovitih sablasti sa delimičnom svešću. Iako se posle izvesnog vremena ove neuravno­težene energije rastvaraju, izvesno je da ove ljuspaste sile neko vreme deluju, isto kao što i gušterov rep, kada je otkinut, još neko vreme daje izvesne znake života.

Postoje, međutim, i ljudska bića koja nisu odbacila svoje telo želja. To su uglav­nom duhovi samoubica, koji ostaju u ni­žem astralu veoma dug period vremena, vrebajući utelovljena ljudska bića kako bi posredstvom njih zadovoljili svoje poroke. Ova pojava poznata je kao vampirizam, ali nije, kako se veruje, vezana za fizički plan, već se odigrava na planu nižeg astrala, tako što neki neutelovljeni duh ra­di zadovoljenja svog poroka zaposedne utelovljeno ljudsko biće.

S daljim razvojem Kabale i njenom sve češćom primenom u magijske svrhe otkriveno je da i drugi svetovi Kabale imaju svoju tamnu stranu. Nasuprot an­đeoskih horova u svetu Jeciraha (suptilni svet) stoje demonske horde, a nasuprot arhanđelima u svetu Briaha (mentalni svet) stoje đavoli, dok jedino u Božanskom svetu Aciluta više ne postoje opreč­nosti. Kada kažemo da je do ovog raz­vrstavanja došlo   zahvaljujući magijskoj upotrebi Drveta Života, time podrazumevamo da magičar, budući da kreira iluziju u iluziji, kudikamo jače oseća dualnost sveta i uvek iznova je prinuđen da obra­đuje oprečnu stranu prizvane sile, za raz­liku od mistika koji je usmeren samo na transcedentno.

KNJIGA SVETE MAGIJE

Rešavajući ovaj problem oprečnosti, mnogi srednjovekovni okultisti, na čelu sa Kornelijusom Agripom, Honorijusom i ostalima, razvili su kompleksne sisteme za ovladavanje neuravnoteženim silinama, a od svih njih je, svakako, najmoćniji bio sistem Abramelina maga. U svom sistemu on priziva Svetog Anđela Čuvara, posle višemesečnog pročišćavanja i molitve. Onaj koji je zaista uspeo da prizove svog Anđela ima za zadatak da prizove i obu­zda Četiri Princa Tame, što za novorođe­nog adepta predstavlja konkretnu proveru njegovog postignuća.

Ova legendarna knjiga, koju je izvesni Abraham Jevrejin preneo svom sinu Lameku, dugo vremena je smatrana opa­snom i svako ko je, na bilo koji način, dolazio u kontakt sa njom, doživljavao je neželjene posledice. Ovu knjigu je sa he­brejskog na francuski prvi preveo vođa hermetičkog reda Zlatne Zore, Semjeul Lidl Mek Gregor Meters, a mnogi sma­traju da je njegova magijska karijera kre­nula silaznom putanjom upravo od tre­nutka kada je počeo da se bavi manipula­cijom sila po Abramelinovim uputstvima.

Čak i najslavniji savremeni mag Alister Krouli (1875-1947), iako je njegov priziv Svetog Anđela Čuvara bio po svoj prilici uspešan, deset godina nakon priziva Četiri Princa Tame u svojim magijskim dnevnicima priznaje kako jedva uspeva da odoli naj­ezdi ovih jezivih demona.

KULTOVI SENKI — LUNARNI KULTOVI

Međutim, iako je Krouli na neki način bio pokretač savremenog magijskog toka koji radi sa Tamnom Stranom Života, ta­kozvanog lunarnog kulta, njegovi naslednici Ostin Osman Sper (koji je, doduše, samo na kratko bio član Kroulijevog reda) i Kenet Grant (vođa jedne od mnogo­brojnih O.T.O. grupa) na ovom polju ura­dili su mnogo više od samog Kroulija, ko­ji se, opet, za razliku od ove dvojice iska­zao mnogo više na polju misticizma i najposle se priklonio solarnom kultu, isto­vremeno nagoveštavajući budući nailazak zvezdanih kultova i akvarijanskog doba. Naime, jedna od glavnih ideja u Kroulijevom učenju proizilazi iz četvrtog stiha Knjige Zakona: „Svaki muškarac i svaka žena jeste zvezda."

Ostin Osman Sper (1883-1956) je sopstvenim trudom uspeo da razvije vla­stiti sistem osećajnih simbola, putem ko­jih je manipulisao silinama astralnog plana. U ovome je njegova veština bila na zavid­nom nivou. U okultnim krugovima Lon­dona se i danas prepričavaju čuda koja je ovaj okultista-slikar uspeo da izvede. No, budući priklonjen lunarnom kultu (obo­žavanje meseca), iz rada ovog okultiste teš­ko se može nazreti nivo određenog du­hovnog postignuća.

S druge strane, bilo bi nepravedno tvrditi da je Sperovo učenje lišeno duhov­nih elemenata samo zbog toga što njegove tehnike za bojažljivi puritanski um izgle­daju neprihvatljive. Treba spomenuti da je osnovna tehnika lunarnog kulta sek­sualna magija, a takav vid magije neodo­ljivo privlači klifotske sile i uistinu pred­stavlja hod po ivici brijača.

Njegov prijatelj i kolega, a Kroulijev učenik, Kenet Grant je verovatno okultista koji je dosada najviše istraživao Tamnu Stranu Drveta Života. Počevši svoju karijeru kao član O.T.O, negde polovinom pedesetih godina, Grant je došao na ideju da osnuje posebnu Nu Izis ložu koja bi se bavila is­traživanjem Tamne Strane Drveta Života. Ova loža je delovala sedam godina i za to vreme je izvela mnoštvo ritualnih priziva lunarnog tipa. Prilikom ovakvih rituala vodeću ulogu igra sveštenica, a akcenat je na oslobađanju seksualnih energija bez fi­zičkog kontakta, što se na Istoku još nazi­va i Tantra leve staze. U jednoj od svojih poslednjih knjiga „Hekatina Fontana", Kenet Grant objašnjava kako je skoro svaki od tih ri­tuala imao prateće neželjene posledice, npr. sobu koja je predstavljala hram bi iz­nenada zahvatila oluja neverovatne jačine dok bi napolju bila vedra noć, ili bi u hram iznenada nahrupila neverovatna sa­blasna bića i sl.

Nazivajući ovu pojavu tangencijal tantrum on tvrdi da su ovakve neželjene po­sledice neminovna pojava koja prati izvo­đenje tantričkih rituala, no ipak treba spomenuti da su mnoge Grantove sveštenice tragično završile život (na primer, sveštenica Vode se udavila, a sveštenica Vazduha je poginula nakon što se avion kojim je letela nesrećno srušio itd.), što sve ukazuje na to da čarobnjaci Nu Izis lože nisu uspeli da u potpunosti kontrolišu prizvane sile.

Inače, u svom individualnom radu ve­liki doprinos u istraživanju klifota Grant je dao radeći sa klifotskim sigilima veli­kih arkana Tarota (dvadeset dve) koje je dao Alister Krouli. Tamne i trnovite staze kojima je prolazio nazvao je Setovi tuneli. Koliko se Grant našao fasciniran Tamnom Stranom Drveta Života i koliko mu je vre­mena bilo potrebno da takva iskustva apsorbuje, pokazuju i njegovi ostali radovi, koji već dvadeset godina tretiraju jednu te istu temu — Tamnu Stranu Drveta Živo­ta.

POVRATAK STARIJIH BOGOVA

Pored već navedenih okultista u istra­živanju Tamne Strane Drveta Života, se­damdesetih godina se naročito istakla Amerikanka Megi Krozbi. Ova žena-adept razvila je teoriju da su negdašnji bo­govi starih civilizacija, koji su dosada plu­tali zaboravljeni i potisnuti u kabalističkom Bezdanu, usled korišćenja nuklearne energije pronašli izlaz iz Bezdana i počeli da prodiru u manifestovani svet. Kako ona kaže: „U Makrokozmu oni se pojav­ljuju kao Stariji Bogovi; u mikrokozmu oni se pojavljuju kao Zaboravljeni. Nado­lazeća kriza koja zahvata ovu civilizaciju je zapravo pokušaj uvređenih Bogova da ovladaju ljudskom rasom."

Našoj sadašnjoj svesnosti ovi Bogovi se pojavljuju klifotični, predstavljajući Tamne aspekte Anti-Univerzuma i ljud­skog Nesvesnog. Glavnu vezu uspostav­ljanja kontakta sa Starijim Bogovima čine Zaboravljeni bogovi individualnog nesve­snog. Ovo su bogovi opstanka, iracional­ni, slepi i bezgranično moćni. Njihova moć se kod čoveka manifestuje kao glad, seksualna prisila, borbenost ili nagli priliv adrenalina i sl. Glad predstavlja osnovnu vezu između Starijih Bogova i Zaboravlje­nih.

Da bi izbegli katastrofu nailaska pra­starih bogova koji se pojavljuju u noćnim košmarima, potrebno je pažljivo ih prizi­vati i ukazati im dužno poštovanje. Megi Krozbi, kao i njeni prethodnici na istom polju istraživanja, za svoju udarnu tehni­ku koristi seksualnu magiju. Tako ona za priziv ovih starodrevnih bogova preporu­čuje da se, posle nekog vremena posta, seksualni akt izvodi na nekom divljem ili napuštenom mestu, u šumi, kraj vode itd.

Iz izloženog se vidi da Megi Krozbi ove klifotske sile postavlja na pijedestal Bogova što, u odnosu na tradicionalni kabalistički pogled u vezi neuravnoteženih sila, predstavlja zaista radikalan pristup. No, imajući u vidu da se potiskivanjem ili otporom prema tako očiglednim pojavama disbalansa ove civilizacije ne dobija ništa, sistem Megi Krozbi (magijsko ime Nema) zaslužuje pažnju među hrabrim istraživačima Univerzuma B, kako se tamna strana egzistencije danas među okultistima naziva. Jer, čovek teško shvata da postoji i njegova tamna strana, koja u svojoj senci ne krije samo sitne slabosti i estetske nedostatke, već se sastoji upravo od demonske dinamike. Zbog toga što se naslućuje ova mogućnost izbijanja čovekove tamne strane, izbegava se i priznava­nje njenog postojanja.

 

Brze veze

 

Roditeljstvo

Belo bratstvo

Futurizam

letnji solsticij

Bhagavad Gita

Pokloni

Manipura

Majanski kalendar

Činmoj

Budućnost sveta

Apokalipsa

Zapadna staza

Sufi priče

Mačevanje

Liu Đi

Ajna čakra

Životni

Čišćenje organizma

Upanishade

Intenziv

Astral

Ken Vilber

Misija duše

Aura

Strpljenje

Verska tolerancija

Tolerancija

Hermatička Komunikacija

Neošamanizam

Bogatstvo

Kundalini

Ajvanhov

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.