Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Karakter je čoveku sudbina – Heraklit.

 

Kabala i Tarot

26.5.2011.

Napisala / Napisao: Dragan Paripović

Kabala - drevna nauka Jevreja

 

Kabala - drevna nauka Jevreja

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

KABALA – DREVNA NAUKA JEVREJA

"U početku (Postanje 1:1) - kada je volja Kralja počela da se ispoljava, on je urezao znamenja u nebesku sferu (koja ga okruživaše). U najskrivenijim dubinama, iz tajanstva en sofa, Beskonačja, suknuo je tamni plam, nalik na izmaglicu, oblikujući se u neoblikovanom - zatvoren u prstenu te sfere, ni bele ni crne, ni crvene ni zelene, niti bilo koje boje. Tek kada je ovaj plam počeo da poprima veličinu i obim, stvoriše se zračeće boje. Iz najunutarnjijeg središta plama izbilo je vrelo iz kojeg su se razlile boje na sve ono što je ispod, skriveno u tajnovitoj skrivenosti en sofa.

Izvor je izbio, ali se još uvek nije izlio u eter (sferu). Ne bi se ni dao razaznati da iz Beskonačne svetlosti nije bljesnula vrhunska tačka iz koje je konačno potekla raznobojna svetlost."

Prema kabalističkoj tradiciji Bog, koji večno prebiva S One Strane Onostranog, stvara iz Apsolutne i Bezgranične Prazni­ne Nepostojanja prvo stanje Nemanifestovanog postojanja. Iz tog Beskonačnog sta­nja, kristalizuje se područje Bezgranične Svetlosti, usred koje se pomalja bezdimenzionalna tačka, nazvana Prva Kruna (u indijskoj tradiciji poznata kao Tačka Om). Ova tri stanja, odnosno vela Nemanifestovanog Postojanja, Ain, Ain Sof i Ain Sof Aur čine negativnu pozadinu stvaranja (uslove ili uzroke stvaranja), ko­je je poteklo iz prve tačke Prve Krune da bi se, u daljem sledu stvaranja, razvilo u arhetipski svet Božanskih Emanacija. Do­vršenje ove Emanacije kroz četiri sveta i deset kosmičkih sfera moći — nazvano je Adam Kadmon, to jest, Prvobitni i Uni­verzalni Čovek. Iako sačinjen od deset aspekata Kreatora, Adam je simbol ujedi­njene delotvorne celine, prvi čovek koji je postao živa slika univerzuma i ogledalo svoga Stvoritelja.

Uloga Adama Kadmona, prema predanju, jeste da deluje u manifestovanom svetu kao neprekidna ravnoteža nemanifestovanoj strani postojanja. Skala ove rav­noteže je toliko bezgranična da je u nju svaki događaj uključen, od najvećih ko­smičkih događaja pa sve do najmanjih dešavanja, treptaja na ivici praznine. Ta skala obuhvata totalno postojanje, beskonačno gibanje između polova Svega i Ni­čega. Međutim, treba shvatiti da je pojav­ni svet u neprekidnom kretanju, dok Apsolut večito ostaje beskrajna tišina, mir i praznina.

Adam Kadmon je Univerzum stvoren prema Božijoj promisli i ova figura prvog čoveka je docnije, u ezoteričnoj strani Ju­daizma, svedena na dijagram nazvan Drvo Života. Takva metafizička predstava stva­ranja shvatljiva je formulacija univerzal­nih principa i procesa uobličenih u deset sfera emanacije, koja se postepeno odvija kroz četiri sveta Kabale. Zasnovano na božanskim aspektima i njihovim odnosi­ma, Drvo Života predstavlja arhetipski nacrt prema kome je Univerzum uobli­čen. Isti model primenljiv je kroz sve niže svetove, tako da je i najsićušniji iz čovekova roda verna reprodukcija prvobitnog Adama.

KRATAK ISTORIJAT KABALE

Mada se ne zna tačno koliko je Kabala stara, pretpostavlja se da je starija i od Starog Zaveta, a prenošenje je usmeno. Inače, kabala na hebrejskom znači primiti odnosno razotkriti. Po jednoj legendi, Bog je podučavao misterijama Kabale odabranu družinu anđela još pre pada Čo­veka. Anđeli su potom u Kabalu uputili Adama, kako bi mogao da se putem tride­set i dve staze mudrosti (deset sefirota i dvadeset dva slova hebrejskog alfabeta) ponovo uzdigne do Nebesa. Otada se Ka­bala prenosi s kolena na koleno, od usta do usta, uz pomoć anđela. Druga priča pripoveda kako je Mojsije pohodio plani­nu Sinaj tri puta. Svaki put bi sedeo u prisustvu Boga četrdeset dana. Prvi put je primio pisani zakon, drugi put je dobio dušu zakona, a treći put je primio dušu duše zakona, koja je ono što danas naziva­mo Kabalom i misterijama Kabale. Potom je Mojsije vešto ukomponovao svete mi­sterije u prvih pet knjiga Biblije (nazvanih Pentateuh). Svoj konačni pisani oblik Ka­bala je dobila u Španiji i južnoj Francu­skoj tokom dvanaestog i trinaestog veka. Oko 1280. godine, španski kabalista Moj­sije ben Šemtob de Leon pustio je u opticaj opširan komentar prvih pet Mojsijevih knjiga, koji je kasnije postao poznat kao Zohar, ili Knjiga Uzvišenosti. Tvrdilo se, međutim, da je u pitanju delo rabina Simeona bar Johaja, slavnog učitelja iz drugog stoleća Nove Ere, koji je umro u ekstatičnom transu, ostavivši svojim uče­nicima da zabeleže mudrost kojoj je podu­čavan u svojim vizijama.

DRVO ŽIVOTA I PREPOROD MAGIJE

Drvo života, osim što predstavlja osnov jevrejskog misticizma i mapu po­vratka duše Bogu, vremenom je postalo i izuzetno delatno magijsko oruđe. Praktič­na strana Drveta života svoju apoteozu doživela je sa magijskim i gnostičkim prepo­rodom krajem 19. veka, kada je u Londo­nu osnovan hermetički red Zlatne Zore. Adepti Zlatne Zore, među kojima su naj­poznatiji bili Mek Gregor Meters, Alan Benet, Alister Krouli, Dajon Forčn i drugi, razvili su na osnovu Drveta života delotvoran sistem ritualne magije, koji je bio primenljiv kako za rešavanje praktič­nih životnih problema, tako i za rešavanje najsloženijih pitanja duha. Ovi adepti su razvili sistem postepenih inicijacija od najniže, pa sve do najviših sefirota Drveta života dospevši, tako, do kontakta sa Bestelesnim Adeptima Velikog Belog Brat­stva. Gledano iz tog ugla, kabalista je za­pravo kosmički putnik, koji putuje od jednog do drugog sveta simbolično prika­zanog sefirom Drveta života, dok dvade­set i dve staze predstavljaju subjektivna stanja svesti, duž kojih putnik mora broditi kako bi dosegao različite svetove. Vremenom je svaki od ovih istaknutih okultista Zlatne Zore razvio svoj sistem putovanja ovim duhovnim prostorima, služeći se aktivnom imaginacijom, zure­njem u kristalnu kuglu (magijsko ogleda­lo), ili putujući u suptilnom telu (astro-mentalna projekcija). Ovakvim putovanji­ma operator postiže proširenje svesti, ili kako kaže Dajon Forčn: „Zamišljanje sli­ke i vibriranje Božanskog imena ima za cilj da proučavaoca dovede u vezu sa sila­ma koje se nalaze u osnovi svake sfere Drveta života; i kada se ta veza uspostavi, njegova svest se prosvetljuje i njegova pri­roda stiče novu energiju zahvaljujući sila­ma sa kojima je došao u dodir."

Iz reda Zlatne Zore docnije su se raz­vile mnoge hermetičke grupe sa manjim ili većim odstupanjima od izvornog uče­nja matičnog reda, ali je svaka od njih kao okosnicu svog sistema imala Drvo života.

Rad sa Drvetom života doista ima ši­roku primenu, od korišćenja za poslove niže magije (materijalizacije, talismani, amuleti), preko klasifikacije svih mogućih ideja u univerzumu (u svojstvu svojevr­snog kosmičkog kompjutera), pa sve do viših teurgijskih radova koji uglavnom uključuju kontakt sa Nadzemaljskim Inte­ligencijama, odnosno Bestelesnim Adepti­ma koji, upućenima u jezik kabale, svoje poruke prenose posredstvom kabalističkih ključeva. Naravno, kontakti koje sa inteligencijama uspostavljaju istrenirani okultisti razlikuju se od danas popularnih kontakata sa sumnjivim inteligencijama, koje rado preuzimaju svetačka i veličajna obličja kako bi zloupotrebile lakoverne i psihički labilne osobe. U radu sa inteli­gencijama istrenirani okultista se prven­stveno služi jezikom i simbolima kabale kako bi proverio namere entiteta koji se pojavljuje u njegovoj magijskoj sferi. Ukoliko je inteligencija sumnjivih namera, ma kako sjajno izgledala kada se pred magičarem pojavi, njena svetlost će ugasnuti kada magičar pokaže određene magijske znakove provere.

ČETIRI SVETA KABALE

Kao što se dalo videti, kabalisti osim fizičkog barataju i sa višim planovima eg­zistencije. Otuda podela svega postojećeg na četiri područja ili četiri sveta Kabale. Ta četiri sveta Kabale su: Asiah (fizički svet), Jecirah (svet oblikovanja), Briah (svet stvaranja) i Acilut (svet božanskih emanacija). Svaki od ova četiri sveta, opet, ima svoje Drvo života. Ovi svetovi zapravo predstavljaju stanja svesti koja, kao što se iz same podele može videti, u procesu involucije duše, na putu njenog povratka Bogu, u višim svetovima postaju sve tananija ili suptilnija. Tako, svest koja se uzdigla do sveta oblikovanja (Jecirah) opaža anđele i druga stvorenja tog suptil­nog područja, zajedno sa bogovima svih dosadašnjih mitologija koje je čovek stvo­rio, dok, na primer, svest koja se uzdigla do sveta stvaranja (Briah) opaža arhanđele i druga stvorenja tog područja uzvišenog uma. Na osnovu toga za koji od ova četiri sveta se vezuje, individualna duša se ispoljava na nivou Nefeša (duša u svom poistovećenju sa fizičkim telom i animal­nim — nagonskim porivima), Ruaha (du­ša u svom poistovećenju sa suptilnim energijama uma) i Nešemaha (duša poistovećena sa samom srži uma koja razume njegove racionalne i emocionalne delove). Postoji i psihološko tumačenje četiri sveta Kabale i prema tom tumačenju Asiah (fizički svet) predstavlja telo, Jecirah (svet obli­kovanja) predstavlja individualno nesvesno, Briah (svet stvaranja) se odnosi na kolektivno nesvesno i arhetipske predsta­ve. Svet božanskih zračenja (Acilut) bi označavao božansko Sopstvo koje u Sve­mu doživljava Sebe.

DRVO ŽIVOTA

Drvo Života sastoji se od deset sefirota, bro­jeva, odnosno kosmičkih zona moći, koje su imenovane: 1. KRUNA (Keter), 2. MUDROST (Hokmah), 3. RAZUMEVANJE (Binah), 4. MILOSRĐE (Hesed), 5. SNAGA (Geburah), 6. LEPOTA (Tifaret), 7. POBEDA (Necah), 8. SJAJ (Hod), 9. TEMELJ (Jesod) i 10. KRA­LJEVSTVO (Malkut). Neki autori 7. zo­nu moći zovu još i VEČNOST (blažen­stvo iskustva večnosti) dok je 8. zona mo­ći nazvana još i ODJEKIVANJE (ovaj naziv se odnosi na osnovni magijski prin­cip invokacije).

Svaka sefira Drveta Života ima svoju specifičnu boju, kao i božansko ime čijim se vibriranjem u praksi dospeva u stanje svesti koje joj odgovora. To znači da se u procesu magijskog kreiranja koristi sposobnost imaginacije i emotiv­nog uživljavanja. Konkretno, ako se uka­že potreba za materijalizacijom neke ide­je, magičar prvo određuje na koju sefiru Drveta Života se ista ideja odnosi, potom se putem molitve usredsređuje na božanske atribute te sfere, zamišlja boju te sfe­re, emotivno se egzaltira dolazeći tako u kontakt sa psihičkim energijama kolektiv­nog nesvesnog koje potom fiksira u odre­đeni talisman koji treba da privuče okol­nosti pogodne za ostvarenje zadate želje. Naravno, ovakav rad sa nesvesnim energi­jama zahteva zdravu psihu i uravnotežen um, dugotrajnu magijsku disciplinu, kao i obavljanje svih pripremnih radnji u vezi sa opremanjem hrama gde će se magijski rad izvoditi.

MAGIČNE BOJE DRVETA ŽIVOTA

U Kraljičinoj skali boja (koja inače služi za magijsko kreiranje), Sefira Keter se zamišlja u blještavo beloj boji, astrološki joj odgovara planeta Pluton. Sefira Hokmah je sive boje i pripisuje joj se zra­čenje planete Neptun. Sefira Binah je crne boje i astrološki joj odgovara planeta Saturn. Ova tri sefirota čine vrhunsku tri­jadu i u praksi se uglavnom koriste za najviše teurgijske radove. Ispod njih se nala­zi kabalistički bezdan, koji odvaja svet noumena od nižih svetova pojavnog uni­verzuma. Prema tradiciji, ovaj Bezdan se pre­lazi pobedom nad moćnim demonom Horonzonom koji, u jungovskoj terminologi­ji, predstavlja kolektivnu senku čovečanstva.

Na mestu gde se nalazi Bezdan postoji i takozvana lažna sefira Daath što znači ZNANJE i ovoj sefiri se astrološki pripi­suje planeta Uran.

Idući naniže dolazimo do sefire Hesed, plave boje, čiji je planetarni atribut Jupiter. U praksi se zamišljanjem ove se­fire kreira uspeh, autoritet, bogatstvo, ekspanzija u materijalnom i u duhovnom pogledu.

Potom sledi sefira Geburah, skerletne boje, kojoj odgovara planeta Mars. Ra­dom sa ovom sefirom može se izgraditi vrlina hrabrosti, odlučnosti, volje, može se poboljšati potencija itd.

Na centralnom mestu Drveta Života smeštena je sefira Tifaret, kojoj odgovara Sunce. Tifaret predstavlja mesto prvog susreta Čoveka sa Božanskim, ili kako se to u magijskoj terminologiji kaže božansko iskustvo Znanja i Razgovora sa Sve­tim Anđelom Čuvarem. Sa praktične stra­ne, iz ove sefire kreira se razvoj tekućih poslova, razvoj talenata za umetnost, do­bro zdravlje, sreća, dobar odnos sa šefovi­ma, odnosno poslodavcima i sl.

Atribut sedme kosmičke zone moći, Necah, je planeta Venera, a ova sefira za­mišlja se u smaragdno-zelenoj boji. Osim što predstavlja duhovni zanos i blažen­stvo, koncentracijom na ovu sefiru postiže se i privlačenje ljubavnog partnera, podstiče se ljudska ljubav uopšte, utiče se na poboljšanje životnog standarda u celini; talismani sa planetarnim sigilima Venere privlače i sve stvari koje se tiču sjaja, luk­suza, uživanja, zabave i naslade.

Sefiri Hod pripisuje se narandžasta boja, a njen planetarni atribut je planeta Merkur. Ovo je sfera okultizma i magije, pisanja, intelekta i učenja. Odnosi se i na nervni sistem.

Sefira Jesed se zamišlja u ljubičastoj boji, njen planetarni atribut je Mesec. Odnosi se na pitanje psihe uopšte, na snove i sposobnost tumačenja snova, astralne projekcije i sl. Privlačenje stalnog ljubav­nog partnera postiže se radom sa ovom sefirom, a povrh svega, ovo je sefira koja se tiče seksualne magije.

Deseta sefira, Malkut, ima četiri boje i to — crnu, malsinastu, limun žutu i ri­đu, a atribuirani su joj elementi vatra, voda, vazduh, zemlja. Sama ova sefira pred­stavlja materijalni univerzum, odnosi se na fizičko telo i radom sa njom u praksi mogu se ostvariti kuće, stanovi, lokali zemlja, placevi itd.

DRVO ŽIVOTA — KOSMIČKI KOMPJUTER

Sefiroti Drveta Života povezani su Stazama Mudrosti, kojima su atribuirana dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta. Ova slova se savršeno poklapaju sa dvadeset i dve arkane Tarota. Iz ovoga se, da­lje, razvio čitav sistem korespondencija, koji obuhvata božanstva, boje, mirise, drago kamenje, magijske slike, magijski moći i sl. Alister Krouli je, međutim, i ovom sistemu korespondencija najdalje otišao vezujući staze mudrosti za trigrame i heksagrame Ji Đinga, i uopšte za sve moguće elemente istočnjačkih sistema du­hovnog razvoja, uključujući tu i budistič­ke meditacije, Hindu božanstva, duhovna postignuća relevantna za istočnjačke sisteme i sl. Gledajući na kabalu kao na magijsku azbuku, u pismu jednom svom učeni­ku on piše: „Kabalu treba da prihvatiš s punim poverenjem, kao što dete prihvata azbuku kojoj ga uče u školi . . . Drvo Života mora se naučiti napamet, moraš ga znati unazad, sa strane i odozgo nadole; ono mora da postane posvemašnja osnova tvog mišljenja."

 

Brze veze

 

Zlatno doba

Emocije

Erikson

Četvrti put

Sadhguru

Nju ejdž

Siromaštvo

Koncentracija na srce

Plecko

Kundalini

Kineski misticizam

Mačevanje

Srbija

Okultizam

Prevazilaženje negativnih osećanja

Intenziv

Joga sutre

Kali Juga

Činmoj

Ahimsa

Upanishade

Pranajama

Kreativno sanjanje

Strategije

Mogulska dinastija

Božanski zakon

Taoizam

Vedanta

Uspeh

Ruke koje leče

Samoprevazilaženje

Ajna čakra

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.