Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Neki tragaoci će učiniti sve za svoje Samoostvarenje, osim da rade za njega – Šri Činmoj.

 

Astrologija

4.7.2011.

Napisala / Napisao: Danica Janković Vukajlović

Šta sam ja u horoskopu i zašto bi to uopšte bilo važno?

 

Šta sam ja u horoskopu i zašto bi to uopšte bilo važno?

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

I) Uvodno razmatranje

Postavka sa kojom astrologija barata u osnovi jeste da, zbog sinhronicitetske osobine veza između Mikro i Makro – kosmosa, svaka stvar, biće ili proces , ukratko svaki fenomen, nosi ’obeležja’ trenutka u kome se rodio, tj. kao specifično takav se prvi put pojavio; a ta ’obeležja’ na koja se astrologija posebno osvrće jesu ’stanje’ neba onako kako se videlo sa Zemlje u datom vreme-prostoru (koordinatama na planeti), i to pre svega (mada ne isključivo) položaji planeta našeg Solarnog sistema u odnosu na Ekvatorijalna sazvežđa, položaji Sunca i Meseca u odnosu na ista, te položaji tih tela međusobno (uglovi, njihovi odnosu u krugu od 360°) i u odnosu na linije Horizonta i Meridijana. Posmatranjem ovih faktora stanja neba za dati vremeprostor ’momenat’, astrolog dobija simboličnu sliku suštinskih obeležja nastalog (rođenog) fenomena.

Složeni fenomen pojedinačnog ljudskog bića, njegove specifične osobine, njegov karakter i ’sudbinu’ (snažnu tendenciju životnog toka shodno svim predispozocijama, stečenim i urođenim) nemoguće je opisati na jedan jednostavan način – ne bez puno uopštavanja i krajnjih pojednostavljenja, a što bi opet vodilo gubitku tog bića kao takvog, pojedinačnog, iz vida.

Iz ovoga vidimo sav besmisao toga da konkretnu osobu jednostavno označimo kao ’Raka’ ili ’Blizance’ ili sl. „u horoskopu“, kako se na žalost odomaćilo u popularno-astrološkom mišljenju. Ipak, iako krajnje pojednostavljena, ovakva odrednica nosi izvesnu vrednost u sebi – kao važan faktor, značajan deo, celovitije i kompleksne slike koju nam individualna natalna karta može dati o nekoj osobi: to je faktor koji govori o individualnom položaju Sunca u odnosu prema Zvezdama, opštije rečeno, prema jednom od Sazvežđa u Ekliptičkoj Dvanaestorici [1].

Ovako posmatrano, zvezdani položaj Sunca neće nam reći sve o nekoj osobi, i daleko od toga da će nam naznačiti neke lične intimne detalje i pojedinosti njegovog/njenog života, ali će nam dati opis o nekim opštim, suštinskim karakteristikama koje ima opšti ton osnovne inidividualne volje, životne energije (pomislite samo koliko je to široko! ... a opet, osnovno za svakog od nas) te osobe.

Sunce budući simbolično u natalnoj karti predstavlja životodavca, sam život najšire uzev (!), kreativnu silu u pojedincu (i Sazvežđe oslikava tip te kreativne sile, među 12 ’tipova’ odnosno različitih vidova njenog prizmatičnog grananja), te centar individualne svesti i izvor pojedinačne volje, analiza njegove ’pozicioniranosti’ u Sazvežđu može nam dati opis osobe u ovom smislu.

II) Poznavanje položaja i simboličnih osobina individualnog natalnog Sunca: značaj / smisao toga

Sunce je fizički i bukvalno izvor, centar i ’bog’ nas samih, našeg postojanja i takvog konkretnog opstojanja nas kao bića i čitavog planetarnog sistema (Sunčevog sistema) na kome živimo. Ono je Zvezda koja omogućuje život onakav kakav nam je poznat, na ovoj planeti u ’okrilju’ Sunca, na kojoj boravimo.

U metafizičkom i simboličnom smislu, Sunce je takođe centar i izvor onoga što zovemo sobom – centar naše svesne volje, osovina našeg individualnog postojanja. Premda je astrološki Sunce okarakterisano kao ’muško’ – i to posebno u okviru odnosa sa Lunom, kao ’ženskom’ – ono je zapravo neutralno u svom polu, i najbolje ga opisuje slika, metafora deteta.

Polno još neizdiferencirano, otvoreno ka svakom iskustvu bez ’predrasuda’, ’zidova’, i bilo kakvih čvrstih formi misli i isećanja u koja će ’klasifikovati doživljajne fenomene pri susretu, dete je onaj deo nas samih koji je iskonski stvaralački, i čije suštinsko obeležje je igra. Potreba za igrom, kao imitacija, ali i kao kreiranje/oformljavanje, su osnovna obeležja sunčane iskre našeg bića, sunčanog ’dela’ nas samih.

Ono je ono večno i isto u promenljivostima i mnoštvenosti pojavnog sveta. Bukvalno i simbolično, ono je centar postojanja nas samih i njegova sila drži na okupu sve ostale ’delove duše’ tj. ’delove’-osobine-psihološke funkcije našeg bića. Stoga nije nikakvo čudo što su drevne kulture obožavale Sunce, i što isto to obožavanje, premda prikriveno (odeveno) u simbolički jezik specifične dogme, nalazimo i danas u skoro svim svetskim mitologijama i religijskim simboličnim pričama: univerzalni Heroj, koji se bori sa preprekama (suočava sa tamom u sebi/svetu) i na kraju osvaja slobodu - Svest o svojoj besmrtnosti, potpunosti, o Zvezdanosti svoje prirode [2].

On je Oziris, on je Buda, on je Isus – vidimo njegovo Sjajno lice u svim mitološkim i istorijskim Spasiteljima i Herojima širom sveta, kroz priču o kojima, i veru u koje, i ljubav ka kojima, je ljudski rod satkivao sebi zlatne stepenice ka dosezanju, svesno ili nesvesno, tog Jedinstva i Večnosti /Svetlosti/Života koje Sunce predstavlja.

Analiza, dakle, Sunčevog sazvežđa neće nam dati svu kompleksnost i detaljnost celovite slike o osobinama, karakteru, životu neke pojedinačne osobe – ovo možemo zadobiti tek uvidom u celu natalnu kartu, i to naravno tek ukoliko imamo tačan podatak o vremenu rođenja, da bismo tu kartu sačinili . Ali ono što nam Sunčano Sazvežđe otkriva jeste skup osobina koje se odnose na sam vitalni princip našeg bića – kakava je naša energija, na šta teži da uopšte bude usmerena (na kakav tip stvari), i time – kroz kakav tip iskustava možemo najdirektnije sagledati / doživeti  / iskusiti svoju zvezdanu / večnu prirodu.

U psihologiji, zahvaljujući radu izvanrednog psihologa, alhemičara i mistika Karla Junga, postoji termin ’individuacija’. Jung je pod ovim podrazumevao iskustveni put koji osoba prolazi u cilju osvešćenja specifičnosti, potpunosti i jedinstvenosti svoje prirode – ukratko, ostvarenja sebe kao potpunog bića i svesti o istinskom sebi, Sopstvu. Simboličnim rečnikom alhemije, to je proces pretvaranja grube materije u zlato; a jezikom astrologije i psihologije, možemo reći da je to proces „pretvaranja“ svih ’nižih’, nepotpunih, neusklađenih delova našeg bića u Jednu Celinu. Sunce, psihološki-astrološki-alhemijski itd (u svakom mogućem jeziku simbola) označava ovu Jednost, i silu koja nas ka toj Centriranosti i Jednosti vuče.

III) ’Gde’ je moje Sunce među Sazvežđima?

Većina ljudi je upoznata sa svojim ’Sunčanim znakom’ u okviru Tropskog sistema; ti znaci ( = podeoci Zemljine putanje oko Sunca) ostaju manje-više fiksni iz godine u godinu, budući fiksirani za ’tačku’ Prolećne Ravnodnevice. Ukratko rečeno, lako ih je ’locirati’ u odnosu na kalendar koji većina zapadnog sveta (i pripadajuća kultura) ima u upotrebi.

Zbog blagog osciliranja Zemljine ose (precesija Ekvinoksa), prolećna tačka tokom vremena ’šeta’ kroz zodijačka Sazvežđa (i to u smeru suprotnom onom kojim se Sunce kreće tokom godine kroz ista), pa tako dužim posmatranjem i beleženjem (oko 26 000 godina za ceo krug!) primećujemo da prolećna tačka (i počeci ostalih godišnjih doba) ’padaju’ u toku različitih vremenskih momenata u različita Sazvežđa.

U ovo naše doba (u oko 50 godina pre i posle sadašnjeg trenutka), ta razlika između ’položaja’ Istočne Tačke u tropskom Zodijaku (= fiksnih 0° Ovna po ovom sistemu) i realnog zodijačkog ’stanja’ iznosi oko - 24° lučnih. To znači, da ukoliko ste rođeni posle 1950 godine, oduzmite 24° od stepena-položaja vašeg Sunca u Tropskom zodijaku i dobićete položaj svog Sunca u real-zodijaku, tj. Sazvežđu Zodijaka [3]. [ovo naravno možete učiniti i sa svakom planetom iz vašeg tropskog horoskopa, kao i stepenovima Ascendenta, MC-a itd – polja tj. kuća horoskopa, kako biste dobili njihov Sideralni položaj.

S obzirom da se Sunce ’kreće’ oko 1° dnevno (tj. da se Zemlja kreće tom brzinom po svojoj ’putanji’ oko Sunca), možemo okvirno naznačiti i kalendarske datume tokom kojih se, u današnje vreme, Sunce nalazi u pojedinim Sazvežđima:

Ovan: 15.april – 15.maj
Bik: 15.maj – 16.jun
Blizanci: 16.jun – 17. jul
Rak: 17. jul – 18. avgust
Lav: 18. avgust – 18. septembar
Devica: 18. sept. – 18. oktobar
Vaga: 18. okt. – 17. novembar
Škorpija: 17. nov. – 17.decembar
Strelac: 17.dec. – 15. januar
Jarac: 15. jan. – 14. februar
Vodolija: 14. feb. – 15. mart
Ribe: 15. mart – 15. april [4]

Osnovne odrednice za razumevanja značenja – simbolike svakog od zodijačkih Sazvežđa nalazimo kako u mitovima s njima u vezi, tako i kroz uvid u prirodu vladajućih i egzaltiranih planeta svakog od Sazvežđa, tekstove starih i mnoga simbolična i ezoterijska predanja. A nadasve, kroz posmatranje sebe i ljudi iz okoline, dakle kroz sopstvene empirijske uvide.

IV) ’Osobine’ Sazvežđa – naznake za tumačenje:

Ovan: borbenost, prodor, neposrednost, konkretno iskušavanje stvarnosti, praktičnost, izvršiteljska sposobnost, nestrpljenje, naglost, nasrttljivost; traga za izazovima – kako bi prvi prodro u Novo; potreba da se bude glavni... vladajuća planeta: Mars, egzaltirana ’planeta’ : Sunce,  po savremenoj atribuciji i Pluton.

Bik: smirenost, čulnost, umetnički duh, senzualnost i senzitivnost, orjentisanost ka zadovoljstvima u životu, odnosima sa drugima i posebno pronalaženju trajnog emotivnog partnerstva; ljubav ka jednostavnim stvarima, težnja ka lepoti u svakom smislu...vladajuća planeta: Venera, egzaltirana ’planeta’ : Mesec.

Blizanci: unutrašnji nemir u stalnoj potrazi za znanjem; pričljivost i orjentisanost ka razmeni informacija; misaonost kao opšta osobina; trgovina, putovanja; okretnost te uklopivost u sve društvene situacije; ljubav prema učenju i podučavanju...vladajuća planeta: Merkur (nema egzaltirane planete).

Rak: ogledalska priroda, orjentisana ka refleksiranju okoline, veoma nežnih i dubokih osećanja, umetnički nadarena; otvorenost ka drugima u toplom, majčinskom smislu, težnja ka negovanju i brizi, osnivanju ’gnezda’ itd...vladajuća ’planeta’: Mesec, egzaltirana planeta: Jupiter.

Lav: sjajeća-zračeća priroda, orjentisana ka centriranosti u najširem smislu; snaga, vitalnost, volja; kreativnost u smislu pokretačke, inicijatorske snage; grandioznost u nastupu i pompa u pristupu svetu, dramatičnost u doživljavanju stvari, kraljevskost...vladajuća ’planeta’: Sunce  (nema egzaltirane planete).

Devica: teži usmerenosti na Jedno u mnoštvu iskustvenog toka, posvećena, orjentisana ka održavanju čistoće (mentalno, emotivno, fizički); rafinirana, intelektualna, praktična, volje okrenute ka pročišćavanju i uravnotežavanju okoline kroz služenje i pomaganje...vladajuća planeta: Merkur, egzaltirana planeta: Merkur.

Vaga: teži ravnoteži, volja orjentisana ka balansiranju suprostvaljenih fenomena kroz umno sagledavanje i dubinsko razumevanje njihove prirode; najadekvatnije nalazi svoju funkciju u okviru društva kroz posao u kome treba puno komunicirati sa ljudima; izvrsna u odnosima jedan-na-jedan, premda odlična i u javnim nastupima; umetnički nadarena; duboka potreba za Mirom kao vodeći motiv svih borbi i svih akcija generalno...vladajuća planeta: Venera, egzaltirana planeta: Saturn.

Škorpija: teži prodoru u tamnu stranu stvari, borbi i suočavanju sa Smrću kroz sva iskustva Života; hrabrost, ratnički duh, život usmeren ka traženju suštine, filozofska dubina uma, vatreni nemir osećanja...vladajuća planeta: Mars, Pluton; egzaltirana planeta: Uran (savremena atribucija, po tradicionalnoj nema).

Strelac: okrenutost Najvišem, u društvenom, intelektualnom, duhovnom itd pogledu – izabiranje jednog cilja i usredsređenost ka njemu mirnim koracima tokom dugo vremena, do postignuća (retko koji Strelac ne ostvari svoj društveni cilj); avanturizam u smislu uživanja u izazovima (ne kao fasciniranost novim, već kao pobuđenost teškoćom zadatka/ daljinom Cilja)...vladajuća planeta: Jupiter  (nema egzaltirane planete).

Jarac: zasnivajuće-orjentisana volja; graditeljstvo, rad, stabilnost težnji; interesovanje ka misterijama, poznavanju Čoveka i Ljudskog kroz razumevanje prošlosti, korena, prirodnih nauka itd.; zanimanje za mistične, okultne, duhovne teme; nezavisan um koji se oslanja na sopstveni rad-istraživanje a ne važeće dogme, ali ipak snažna vezanost za tradiciju i sopstveni put ne pronalazi u radikalno novom već kao nastavljač neke postojeće ’linije’ nasleđa...vladajuća planeta: Saturn; egzaltirana planeta: Mars.

Vodolija: orjentisanost ka Ljudima i Ljudskom u najširem smislu; potreba za Slobodom motiviše sve akcije; duh vođen žudnjom za znanjem (koje treba da oslobodi!); naučni um, osećanja stabilna ali izražavaju se na ne-uobičajen način, zato često ’otpadnik’ od društva (tj. od ’mainstream’ morala, mišljenja, javnog mnjenja  itd); originalnost, kreativnost, orjentacija ka budućem...vladajuća planeta: Uran; egzaltirana planeta: Neptun (savremena atribucija, po tradicionalnoj nema).

Ribe: senzitivna, umetnička priroda, duboka osećanja, potreba za pronalaženjem jednog Ideala koji će se u život slediti; ’lutajuća’ nastrojenost u smislu žeđi za što većom raznolikošću iskustva; tendencija vezivanju (za konkretne osobe, situacije, mesta, supstance itd) i razvijanju nezdravih odnosa, boemska duša...vladajuća planeta: Neptun; egzaltirana planeta: Venera.

[1] ukoliko posmatramo iz perspektive Sideralne astrologije, naravno. iz okvira Tropskog sistema, takva informacija nema nikakve veze sa zvezdama, nego sa sub-deobom kretanja Zemlje oko Sunca u odnosu na godišnja doba severne hemisfere i to posebno i samo onih krajeva u kojima važi klima od 4 godišnja doba!

[2] vidi npr. studiju „Heroj sa hiljadu lica“ Džozefa Kembela

[3] preciznije, Ayanamsa za pojedinačne dekade rođenja od 1900 do 2010 iznosi:

1900 : - 23° 20’ 38’’
1910: - 23° 28’ 48’’
1920: - 23° 37’ 40’’
1930: - 23° 45’ 39’’
1940: - 23° 54’ 19’’
1950: - 24° 02’ 31’’
1960: - 24° 10’ 56’’
1970: - 24° 19’ 24’’
1980: - 24° 27’ 34’’
1990: - 24° 36’ 17’’
2000: - 24° 44’ 13’’
2010: - 24° 53’ 07’’

(O brzini kretanja Prolećne Tačke kroz Sazvežđa detaljnije, o načinima računanja ovoga itd, vidi ovde)

[4] ovo su datumi ulaska i izlaska Sunca – prolaska kroz – Sazvežđa za ciklus od Ovna do Ovna u godini 2010 – 2011.

 

Brze veze

 

Kali Juga

Autogeni trening

Šaktipat

Arđuna

Životni

Anđeo čuvar

Mahavir

Duša

2012.

Iluzija

Ekonomija

Tolerancija

Vedanta

Tadž Mahal

Problemi

Ajvanhov

Duhovno obrazovanje

Dragan Paripović

Vidja

Intenziv

Praznina

Besmrtnost

Božanski zakon

Eneagram

Budućnost sveta

Atlantida

Čug Liag

Mahavira

Indija

Sun Cu

Nju ejdž

Ken Vilber

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.